بانک پاسارگاد
شعر آنگلوساكسون Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • بخشي از سخنراني شيموس هيني درباره شعر و تجربه‌هاي شاعرانه
  • ترجمـه زير بخشـي از متـن سخـنراني شيموس هيني «Feeling into Words»، در انجمن سلطنتي ادبيات است كه در مجموعه نوشته‌هايش با عنوان «دلمشغولي‌ها» (چاپ اول، ١٩٨٠، لندن) نيز آمده است. شعار سال: ضرورت ترجمه اين نوشته، ‌با آن‌كه چند دهه از عمرش مي‌گذرد و در اين مدت مسائل مختلفي در شعر مطرح شده است، قابل […]